Slovník pojmů

Pojmy a informace...

Poskytovatel

společnost provozující online aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce.

Vyhlašovatel

je osoba zadávající provedení aukce, dispozičně oprávněná vůči předmětu aukce, která má v úmyslu předmět aukce zpeněžit.

Neregistrovaný uživatel

uživatel, který není registrovaný způsobem dle Všeobecných obchodních podmínek aukčního systému poskytovatele.

Neověřený uživatel

registrovaný uživatel, kterému ještě nebyl aktivován plně uživatelský účet vyhlašovatelem aukce.

Uživatel

fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o užívání aukčního systému.

Uživatelský účet

administrační rozhraní určené registrovaným uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke službám aukčního systému pod unikátním uživatelským jménem a využívat jeho služby.

Účastník

osoba, která splňuje podmínky dané právním řádem České republiky pro nabytí předmětu aukce a současně splnila podmínky stanovené vyhlašovatelem aukce a aukční vyhláškou.

Předmět aukce

movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v aukční vyhlášce.

Aukce

softwarový nástroj pracující na internetu jako zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka. Provádí se na základě zadání vyhlašovatele za účelem zpeněžení předmětu aukce. Realizuje se prostřednictvím internetového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito OP a dále aukční vyhláškou.

Aukční vyhláška

samostatný dokument vydávaný poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých aukcích a předmět aukce.

Vítěz

účastník, který učinil v aukci nejvyšší (nejlepší) nabídku.

Aukční systém

softwarové prostředí - aplikace v aktuálně použité verzi zvolené poskytovatelem, které bude využito k provedení aukce.

Nabídka

je nabídka peněžité částky, představující kupní cenu předmětu aukce, učiněná účastníkem v měně stanovené aukční vyhláškou, převyšující jak minimální nabídku, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz.

Nejnižší podání

je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující nejnižší možnou cenu předmětu aukce.

Minimální příhoz

je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku účastníka.

Aukční jistota

finanční prostředky složené účastníkem aukce v souladu s aukční vyhláškou sloužící k pokrytí nákladů spojených s aukcí včetně odměny poskytovatele, v případě nedodržení podmínek aukce ze strany vítěze slouží k pokrytí nákladů spojených s aukcí.